Indholdsplan

Grundlæggende oplysninger

I tidernes morgen - da skolen blev grundlagt i 1974 – fastlagde man følgende formål:

Institutionens formål er at drive efterskole for elever med

specifikke indlæringsvanskeligheder i dansk.

Værdigrundlaget bygger på skolens formål og undervisningen er derfor baseret på indlæring af grundfærdigheder i faget dansk. Det er skolens opgave at møde den enkelte elev med et individuelt tilpasset undervisningsforløb.

Undervisning i andre fag end dansk tager overalt udgangspunkt i, at elevgruppen har svært ved at læse sig til ny viden. Mange aktiviteter har derfor sit udspring i f.eks. fortælling, film og praktiske opgaver.

Optagelseskriterier​

Vi optager normalt-begavede unge med læse-og skrivevanskeligheder. Det betyder, at vi optager unge som er ordblinde; unge som har dyslektiske træk og unge med specifikke indlæringsvanskeligheder. Eleverne skal altså have faglige vanskeligheder i dansk og/eller matematik for at blive optaget på skolen.

Elever som søger optagelse skal igennem en optagelsessamtale. Skolen har et korps af lærere samt forstanderen, som gennemfører disse optagelsessamtaler. Vi holder løbende møder om de elever, der har søgt optagelse, og vurderer sammen deres egnethed.

Sammen med den afgivende skoles skolefaglige udtalelser på eleven, vurderer vi om eleven kan optages på skolen. Det er kun i de tilfælde at en elev har været visiteret til mere end 9 timers specialundervisning i folkeskolen (eller privat-fri-skole), at vi skal indhente en PPR-erklæring på eleven.

Vi optager elever løbende. I løbet af efteråret og vinteren har vi 4 informationsmøder, hvor ansøgere vil blive inviteret til skolen. Her vil man få en kort introduktion til skolen, en rundvisning af nogle af skolens elever samt en optagelses-samtale.

Vi reserverer en plads til eleven og man vil endelig besked om optagelse efter ca. to uger.

Hvis man ikke har mulighed for at deltage i et af skolens informationsmøder, eller man første senere på året bliver klar over, at en ordblindeefterskole kunne være en mulighed, sender man blot et ansøgningsskema og så vil I blive inviteret til en optagelsessamtale.

Vi optager elever mellem 14 og 17 år. 8. og 9. klasserne undervises sammen på to niveauer i dansk og matematik, og alle eleverne undervises sammen på 5 niveauer i engelsk. I alle øvrige fag (bortset fra nogle få i 2. periode) undervises eleverne sammen på kryds og tværs af klassetrin. Vi har et begrænset antal pladser til 8. klasseelever.

10. klasseeleverne undervises på 10. kl. niveau på to hold på ca. 12-15 elever på hvert og med to lærer tilknyttet.

Læs mere om optagelser her.

Elevgruppe

Skolens formål er ifølge vedtægterne at drive efterskole for normaltbegavede elever med specifikke indlæringsvanskeligheder i dansk. Dertil tilføjes i praksis at eleverne er ikke-adfærdsvanskelige. Der kan være mange grunde til, at man har vanskeligheder med at læse og skrive. Ofte er det et sammenfald af flere samvirkende faktorer i miljøet, undervisningen og personlighedsudviklingen.

Når man har gået 6-8 år i skole og hele tiden er blevet præsenteret for opgaver, man ikke kan løse, bliver man meget let fanget i en ond cirkel. Når en elev kun sjældent har succes i skolen, får han/hun ikke energi til at arbejde med fagene. Udviklingen går i stå, og så bliver der endnu længere til succesfulde oplevelser. Ofte vil eleven derfor have en meget lille selvtillid.

Inden en elev optages på Efterskolen Solbakken, sikrer vi os, at der er ressourcer til videre indlæring. Dette vurderes på baggrund af en grundig samtale med ansøgeren og ved at indhente oplysninger fra den afgivende skole.

Det skoleophold vi kan tilbyde, er et miljø, hvor der er sammenhæng mellem fagene og de øvrige elementer i hverdagen. Om den onde cirkel brydes, afhænger selvfølgelig også af eleven selv. Man skal være på et udviklingstrin, hvor man forstår, at et ophold på efterskolen er en ny chance.

Når alle formaliteter er på plads vil familien få besked om optagelsen og når gebyret er betalt, er kontrakten så at sige indgået. I gebyret på 2.000 kr. indgår 1.000 kr. som indsættes på en materialekonto. Herfra trækkes bl.a. et beløb til en mediepakke, hvori bl.a. CD-Ord indgår.

Udmeldelse i utide - uanset årsagen - koster 3.000,00 kr.

Overskydende elever placeres på en venteliste.

En søndag i maj måned holdes et formøde, hvor det nye hold for første gang ser hinanden. På dette møde får man en masse praktiske oplysninger, ser sine nye kammerater lidt an og præsenteres for skolens lærere og de fag, vi underviser i. Desuden prøver vi at føre en mere holdningspræget debat om muligheder og forventninger til et efterskoleophold.

De mange oplysninger er samlet i et lille skrift, der udleveres til alle og sendes til evt. fraværende forældre.

Årets gang

For at få hverdagen til at fungere, må eleverne deltage i praktiske arbejdsopgaver. Det er primært rengøring og madlavning. Tingene er selvfølgelig sat i system, så eleverne helt klart ved, hvad der skal laves og hvornår. Udenfor skematiderne drejer det sig om ca. l times arbejde pr. uge. Eleverne får tildelt et område på skolen, som de 10 minutter hver dag har ansvaret for ser ordentligt ud.

Lærerne sørger for, at der er indhold i undervisningstiden. I elevernes fritid er det derimod tanken, at eleverne selv er ansvarlige for, at tiden anvendes fornuftigt. Man må lære at strukturere sin egen fritid.

De tilsynshavende lærere er tilstede blandt eleverne og står naturligvis til rådighed som konsulenter og hjælpere i forbindelse med initiativer fra elevside. Ofte kan en lærer ikke dy sig for at starte en eller anden aktivitet. Eksempelvis bliver skolens hal og fodboldbane brugt flittigt og dagligstuen er mødestedet for mange af eleverne i løbet af aftenen. Men aftenerne er som udgangspunkt frie. Aften sluttes af med aftente og boller eller kage (hvis nogle af eleverne har været igang i køkkenet).

Der afvikles dog flere fællesarrangementer i årets løb. Det kan være udflugter, foredrag og fester. Omfanget af disse er delvist afhængigt af elevernes forespørgsler på f.eks. fællesmøder. Hvert bo-område skal desuden i løbet af året arrangere "noget" for de øvrige. Eleverne har mødepligt til alle fællesarrangementer.

Eleverne har flere muligheder for beskæftigelse og aktiviteter: Tilsynslæreren har "base" i opholdsstuen og er til rådighed for samtaler og f.eks. spil af forskellig art. Skolen råder over billard, fodboldspil, motionsrum og idrætshal. Faglokalerne er tilgængelige for de elever, der har de tilhørende fag. Eleverne kan evt. færdiggøre ting, der er påbegyndt i undervisningen.

Kl. 21.00 serveres der te og boller i spisesalen. Der er mødepligt til dagens sidste mulighed for at være sammen.

Her afleverer man samtidig sin bærbare computere i et dertil indrettet aflåst skab.

Week-enderne afvikles efter samme princip. Men i praksis viser det sig, at tilsynslærerne ofte får skubbet til eleverne, så de (på skolens regning) kommer i svømmehal, biograf eller på udflugt. Skolen har en 15 personers bus, der evt. indgår i planlægningen.

På hverdagsaftener er 2 lærere på tilsyn ad gangen. I week-enderne er der normalt kun en tilsynslærer. Almindeligvis bliver l0 til 20 elever på skolen i weekenderne.

​​

Undervisning

Eleverne bliver præsenteret for et nogenlunde traditionelt skema. Et skema hvor der både er obligatoriske fag og valgfag. Skemaet følges i ca. 32 uger, årets resterende 9 uger fyldes ud med alternativ undervisning. Se under anderledes dage og de fire anderledes uger.

En stor del af skolens undervisning foregår på små hold med to lærere tilknyttet. 

9. klassetrin på Efterskolen Solbakken

Generelt:

Skolens 9. klassetrin er prøvefri.

I introugen bliver eleverne testet i dansk, engelsk og matematik. Eleverne fordeles herefter på to eller tre hold, hvor udgangspunktet for undervisningen i de tre fag elevernes faglige niveau. Det faglige niveau ligger typisk mellem 2.-7. klasse ved skoleårets start.

Der er to lærere tilknyttet alle danskholdene.

​Eleverne får lagt en mediepakke ind på deres bærbare pc’er når de starter, herunder CD-Ord.

Dansk

Overordnet set tager danskundervisningen udgangspunkt i kompetencemålene. Det vil sige, at vi arbejder hen imod, at eleverne efter endt 9. klassetrin i større eller mindre omfang behersker kompetencemålene efter 9. klasse. 

Der kan være meget stor forskel på elevernes faglige kunnen, når de starter på skolen. Deres faglige niveau er meget differentieret, og nogle elever behersker lige knapt kompetencemålene efter 2. klasse, mens andre elever typisk befinder sig et sted imellem kompetencemålene efter henholdsvis 4. og 7. klasse. ​​

Helt basalt handler det for mange af vores elever på 9. klassetrin om, at de ofte ikke besidder basale strategier for læring, og deres selvtillid i faget er meget lavt.

Ved at undervise eleverne på små hold og med to lærere tilknyttet holdet, stræber vi efter at støtte og vejlede hver enkelt elev til at tilegne sig og anvende relevante strategier til fortsat at forbedre deres faglige standpunkt.​

Fælles mål

Læsning: Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst.

Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation.

Fortolkning: Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster.

Kommunikation: Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer.

Evaluering

Test:

I løbet af året benytter vi skriftlige evalueringer til at dokumentere elevernes faglige udvikling.

Ved skolestart, til januar og slutningen af maj:

·​Afklaring af elevens faglige standpunkt i læsning, sprogforståelse, stavning, kommunikative evner samt skriftlig fremstilling

·​Afklaring af elevens bekendtskab med og brug af it-hjælpemidler

Elevudtalelser:

I november og slutningen af maj måned:

·​Skriftlig evaluering af elevens faglige standpunkt

·​Beskrivelse/begrundelse for eventuelt manglende faglig udvikling

·​Evaluering af elevens bekendtskab med og brug af it-hjælpemidler

Prøveeksamen sidst på året:

·​”Prøveeksamen” i mundtlig dansk. Eleverne arbejder med en synopsis, som de fremlægger for en lærer og en ”censor”

Matematik

Skolen tilbyder ikke afgangsprøver i 9. klasse.

Eleverne på vores 9. klassetrin testes i den første skoleuge og fordeles derefter på to eller tre niveauer. Til hvert hold er tilknyttet to lærere.

Eleverne skal udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, så de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle og fremtidige daglig-, fritids-, uddannelses, arbejds- og samfundsliv.

Eleverne kommer med vidt forskellige forudsætninger i faget. Der tages udgangspunkt i elevernes faglige standpunkt, når undervisningen planlægges.

Overordnet mål

Igennem målrettet specialundervisning, støtte og vejledning at gøre eleverne klar til de faglige krav i 10. klasse.

Delmål

-​At indgive eleverne en tro på egne evner, og en forståelse af at opnåelse af faglige resultater ikke udelukkende handler om hvorvidt man er ordblind eller ej.

-​At undervise, støtte og vejlede eleverne i brugen af de relevante it-hjælpemidler

-​At understøtte elevernes faglige udvikling igennem niveaudelt undervisning

Dette sker bl.a. ved:

-​At udvide og understøtte elevernes faglige viden og brug af tal og algebra, geometri og måling

-​At understøtte og udvikle elevernes regnestrategier

-​At understøtte og udvikle elevernes generelle matematiske kompetencer, så de kan uddrage relevante oplysninger i enkelte matematikholdige tekster

-​At understøtte og udvikle elevernes kompetencer i forhold til former og algebraiske udtryk

I løbet af skoleåret benytter vi skriftlige evalueringer til at dokumentere elevernes faglige udvikling.

Ved skolestart:

·​Afklaring af elevens faglige standpunkt, mundtligt og skriftligt

·​Afklaring af elevens bekendtskab med og brug af it-hjælpemidler

Omkring 1. december:

·​Skriftlig evaluering af elevens faglige standpunkt, mundtligt og skriftligt

o​Beskrivelse/begrundelse for eventuelt manglende faglig udvikling

·​Evaluering af elevens bekendtskab med og brug af it-hjælpemidler

Skoleafslutning:

·​Prøveeksamen i skriftlig matematik.

·​Skriftlig evaluering og slutudtalelse vedr. elevens faglige standpunkt, mundtligt og skriftligt

o​Beskrivelse/begrundelse for eventuelt manglende faglig udvikling

Eleverne på 9. klassetrin befinder sig typisk på meget forskellige faglige niveauer. Ved at undervise eleverne på små hold og med to lærere tilknyttet holdet, stræber vi efter at støtte og vejlede hver enkelt elev til at tilegne sig og anvende relevante strategier til fortsat at forbedre deres faglige standpunkt.

Engelsk

​Alle eleverne testes i introugen i engelsk og fordeles derefter på fem hold, hvoraf de tre er arbejder prøveforberedende. 9. klassetrin elever som er dygtige til engelsk, kan følge undervisningen på et af de tre prøveforberedende hold, men kan naturligvis ikke gå til prøve i faget.

Overordnet mål med engelskundervisningen på 9. klassetrin er, så vidt det er muligt at gøre eleverne klar til de faglige krav i 10. klasse.

Undervisningen skal understøtte og udvikle:

-​Elevernes mundtlige og skriftlige kommunikation via læsning, grammatiske skriveøvelser og skriftlige opgaver

-​Elevernes viden om kultur og samfund i engelsktalende lande

Tysk

Målet med undervisningen i tysk i 9. klassetrin er at understøtte og udvikle elevernes kompetencer i mundtligt og skriftligt tysk. Og at give eleverne indsigt i og forståelse for tysksproget kultur og samfund.

Samfundsfag

Der undervises i samfundsfag på mange måder og i mange sammenhænge på Efterskolen Solbakken.

Samling

Alle skolens elever deltager i to samlinger om ugen, hvor vi ser Nyhederne sammen og debattere dagens emner. Samlingerne foregår hele året og giver en god mulighed for eleverne til at opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Vi stræber efter, at de igennem dialogen opnår kompetencer til aktivt at kunne og ville deltage i et demokratisk samfund.

Medborgerskab

Alle skolens elever undervises i Medborgerskab tre på hinanden følgende onsdage i starten af skoleåret.Undervisningen i Medborgerskab tager udgangspunkt i kompetencemålene i Fælles Mål:

-​Politik; eleverne kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger

-​Økonomi; eleverne kan tage stilling til økonomiske problemstillinger og handle i forhold til egen økonomi og samfundsøkonomien

-​Sociale og kulturelle forhold; eleverne kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger

-​Samfundsfaglige metoder; eleverne kan anvende samfundsfaglige metoder

Sociale medier

Alle eleverne deltager i to skoledage med undervisning i Sociale Medier. Målet med undervisningen er at give eleverne en kritisk tilgang til brugen af de sociale medier og en forståelse af ens egen rolle i forbindelse med brugen af medierne; f.eks. i forhold til egne billeder, mobning, stalking osv..

Kompetencedagen

Alle skolens elever deltager i vores Kompetencedag. Målet med undervisningen er igennem forskellige etiske og moralske dilemmaer at få eleverne til at tage stilling til egne holdninger og hvordan de spiller sammen med andres holdninger. Dertil kommer, at eleverne arbejder med forskellige samarbejdsøvelser, for at give dem en fornemmelse af, at vi alle indgår i et fællesskab.

Historie

Skolens 9. klassetrin undervises i faget historie. Målet med undervisningen er at give eleverne en sammenhængsforståelse af deres hverdags- og samfundsliv, samt at gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og historie.

Undervisningen tager udgangspunkt i kompetencemålene i Fælles Mål. Målet er at give eleverne kompetencer indenfor følgende område:

-​Kronologi og sammenhænge

-​Kildearbejde (kildekritisk fortolkning af fortiden)

-​Historiebrug (perspektivering af egne og andres historiske fortællinger i tid og rum)

Kristendom

Kristendomsundervisningen foregår i foregår i forlængelse af samlingerne og gives dermed til alle skolens elever.

Formålet med undervisningen i Kristendom tager udgangspunkt i at give eleverne viden og færdigheder til at forstå og forholde sig til religiøse emner og dimensioner.

Eleverne præsenteres igennem foredrag og debat for følgende områder:

-​Livsfilosofi og etik

-​Bibelske fortællinger

-​Kristendom

-​Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser

Idræt

Skolens elever har obligatorisk idræt og bevægelse hver dag. Dertil kommer, at vi har mange idrætsmæssige valgfag, som en stor del af vores elever tilvælger.

Skoleåret er delt op i 4 perioder.

De obligatoriske idrætsfag samt bevægelse består af:

-​Morgengåtur, ca. 1,5 km

-​Løb to gange ugentligt i 1. og 4. periode, og en gang om ugen i 2. og 3. periode. Året starter med løbeskole, hvor eleverne får lært de grundlæggende løbekompetencer. Herefter løber eleverne 3, 5 eller 7 km.

-​Valgidræt, hvor eleverne kan vælge imellem flere forskellige idrætsgrene.

Det overordnet formål med skolens idrætsundervisning er at give eleverne en alsidig idrætspraksis, og derigennem opleve glæde ved og lyst til at udøve idræt og udvikle forudsætninger for at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse i samspil med natur, kultur og det samfund og den verden, de er en del af. Dette understøttes i høj grad af skolens køkken, hvor eleverne undervises i fremstilling af mad fra råvarer til færdige retter, økologi, sundhed og trivsel.

Da skolens 9. klassetrin som bekendt er prøvefri, arbejder vi ikke med en skriftlig idrætsopgave som afslutning på skoleåret.

Naturfag

Geografi, Biologi samt Fysik/kemi

Målet med undervisningen i naturfagene er at udvikle elevernes naturfaglige kompetencer og dermed give dem indblik i, hvordan naturfagene bidrager til deres forståelse af omverdenen.

Eleverne skal igennem undervisningen opnå kompetencer indenfor følgende områder:

-​Undersøgelser; eleverne kan designe, gennemføre og evaluere egne små undersøgelser

-​Modellering; eleverne kan anvende og vurdere modeller

-​Perspektivering; eleverne kan perspektivere naturfagene til omverdenen og relatere indholdet i fagene til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse

-​Kommunikation; eleverne kan kommunikere om naturfaglige forhold

10. klasse

Skolens 10. klasser undervises prøveforberedende i dansk og matematik. Også her arbejder vi med små hold og to lærere tilknyttet.

Eleverne kan vælge at gå til prøver i engelsk. De kan desuden vælge imellem kun at gå til mundtlig prøve eller at gå til både mundtlig og skriftlig prøve.

Der tilbydes ikke undervisning i 2. fremmedsprog eller fysik/kemi i 10. klasse.

Send os en mail​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Besøg os på Facebook

​​Vurderet 4,6 / 5 stjerner på baggrund af 75 anmeldelser på Facebook

​Hvem er vi

Efterskolen Solbakken

CVR: 49015011