Indholdsplan

Grundlæggende oplysninger

I tidernes morgen - da skolen blev grundlagt i 1974 – fastlagde man følgende formål:

Institutionens formål er at drive efterskole for elever med

specifikke indlæringsvanskeligheder i dansk.

Værdigrundlaget bygger på skolens formål og undervisningen er derfor baseret på indlæring af grundfærdigheder i faget dansk. Det er skolens opgave at møde den enkelte elev med et individuelt tilpasset undervisningsforløb.

Undervisning i andre fag end dansk tager overalt udgangspunkt i, at elevgruppen har svært ved at læse sig til ny viden. Mange aktiviteter har derfor sit udspring i f.eks. fortælling, film og praktiske opgaver.

Skolens værdigrundlag

Vi tror på

-at øget selvværd er en afgørende faktor for elevernes videre liv

-at fagligheden styrkes ved at stille krav, men også ved at lytte til hinanden

-at fælleskabsfølelsen skabes ved at udvise omsorg og danne ramme og de gode oplevelser

-at demokratisk dannelse udvikles ved at give medansvar og indsigt i samfund og forståelse for mennsker.

Skoleformens hovedsigte er at give eleverne livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Som elev på Efterskolen Solbakken indgår eleverne i et forpligtende fællesskab i stort set alt hvad de foretager sig: undervisning, måltider, aktiviteter og tjanser. De tre punkter i hovedsigtet er i spil i alle fag og aktiviteter på den ene eller anden måde hele tiden, og naturligvis meget målrettet i f.eks. de to ugentlige samlinger. Her samles alle eleverne efter morgenturen med forstanderen til Nyhederne kl. 8.00. Herefter taler vi om hvilke nyheder dagen har bragt, og eleverne bliver engageret i en debat om de emner, som de og forstanderen synes er relevante den dag. 

Optagelseskriterier​

Vi optager normalt-begavede unge med læse-og skrivevanskeligheder. Det betyder, at vi optager unge som er ordblinde; unge som har dyslektiske træk og unge med specifikke indlæringsvanskeligheder. Eleverne skal altså have faglige vanskeligheder i dansk og/eller matematik for at blive optaget på skolen.

Elever som søger optagelse skal igennem en optagelsessamtale. Skolen har et korps af lærere samt forstanderen, som gennemfører disse optagelsessamtaler. Vi holder løbende møder om de elever, der har søgt optagelse, og vurderer sammen deres egnethed.

Sammen med den afgivende skoles skolefaglige udtalelser på eleven, vurderer vi om eleven kan optages på skolen. Det er kun i de tilfælde at en elev har været visiteret til mere end 9 timers specialundervisning i folkeskolen (eller privat-fri-skole), at vi skal indhente en PPR-erklæring på eleven.

Vi optager elever løbende. I løbet af efteråret og vinteren har vi 4 informationsmøder, hvor ansøgere vil blive inviteret til skolen. Her vil man få en kort introduktion til skolen, en rundvisning af nogle af skolens elever samt en optagelses-samtale.

Vi reserverer en plads til eleven og man vil endelig besked om optagelse efter ca. to uger.

Hvis man ikke har mulighed for at deltage i et af skolens informationsmøder, eller man første senere på året bliver klar over, at en ordblindeefterskole kunne være en mulighed, sender man blot et ansøgningsskema og så vil I blive inviteret til en optagelsessamtale.

Vi optager elever mellem 14 og 17 år. 8. og 9. klasserne undervises sammen på to niveauer i dansk og matematik, og alle eleverne undervises sammen på 5 niveauer i engelsk. I alle øvrige fag (bortset fra nogle få i 2. periode) undervises eleverne sammen på kryds og tværs af klassetrin. Vi har et begrænset antal pladser til 8. klasseelever.

10. klasseeleverne undervises på 10. kl. niveau på to hold på ca. 12-15 elever på hvert og med to lærer tilknyttet.

Læs mere om optagelser her.

Elevgruppe

Skolens formål er ifølge vedtægterne at drive efterskole for normaltbegavede elever med specifikke indlæringsvanskeligheder i dansk. Dertil tilføjes i praksis at eleverne er ikke-adfærdsvanskelige. Der kan være mange grunde til, at man har vanskeligheder med at læse og skrive. Ofte er det et sammenfald af flere samvirkende faktorer i miljøet, undervisningen og personlighedsudviklingen.

Når man har gået 6-8 år i skole og hele tiden er blevet præsenteret for opgaver, man ikke kan løse, bliver man meget let fanget i en ond cirkel. Når en elev kun sjældent har succes i skolen, får han/hun ikke energi til at arbejde med fagene. Udviklingen går i stå, og så bliver der endnu længere til succesfulde oplevelser. Ofte vil eleven derfor have en meget lille selvtillid.

Inden en elev optages på Efterskolen Solbakken, sikrer vi os, at der er ressourcer til videre indlæring. Dette vurderes på baggrund af en grundig samtale med ansøgeren og ved at indhente oplysninger fra den afgivende skole.

Det skoleophold vi kan tilbyde, er et miljø, hvor der er sammenhæng mellem fagene og de øvrige elementer i hverdagen. Om den onde cirkel brydes, afhænger selvfølgelig også af eleven selv. Man skal være på et udviklingstrin, hvor man forstår, at et ophold på efterskolen er en ny chance.

Når alle formaliteter er på plads vil familien få besked om optagelsen og når gebyret er betalt, er kontrakten så at sige indgået. I gebyret på 2.500 kr. indgår 1.000 kr. som indsættes på en materialekonto. Herfra trækkes bl.a. et beløb til en mediepakke, hvori bl.a. CD-Ord indgår.

Udmeldelse i utide - uanset årsagen - koster 3.000,00 kr.

Overskydende elever placeres på en venteliste.

En søndag i maj måned holdes et formøde, hvor det nye hold for første gang ser hinanden. På dette møde får man en masse praktiske oplysninger, ser sine nye kammerater lidt an og præsenteres for skolens lærere og de fag, vi underviser i. Desuden prøver vi at føre en mere holdningspræget debat om muligheder og forventninger til et efterskoleophold.

De mange oplysninger er samlet i et lille skrift, der udleveres til alle og sendes til evt. fraværende forældre.

Årets gang

For at få hverdagen til at fungere, må eleverne deltage i praktiske arbejdsopgaver. Det er primært rengøring og madlavning. Tingene er selvfølgelig sat i system, så eleverne helt klart ved, hvad der skal laves og hvornår. Udenfor skematiderne drejer det sig om ca. l times arbejde pr. uge. Eleverne får tildelt et område på skolen, som de 10 minutter hver dag har ansvaret for ser ordentligt ud.

Lærerne sørger for, at der er indhold i undervisningstiden. I elevernes fritid er det derimod tanken, at eleverne selv er ansvarlige for, at tiden anvendes fornuftigt. Man må lære at strukturere sin egen fritid.

De tilsynshavende lærere er tilstede blandt eleverne og står naturligvis til rådighed som konsulenter og hjælpere i forbindelse med initiativer fra elevside. Ofte kan en lærer ikke dy sig for at starte en eller anden aktivitet. Eksempelvis bliver skolens hal og fodboldbane brugt flittigt og dagligstuen er mødestedet for mange af eleverne i løbet af aftenen. Men aftenerne er som udgangspunkt frie. Aften sluttes af med aftente og boller eller kage (hvis nogle af eleverne har været i gang i køkkenet).

Der afvikles dog flere fællesarrangementer i årets løb. Det kan være udflugter, foredrag og fester. Omfanget af disse er delvist afhængigt af elevernes forespørgsler på f.eks. fællesmøder. Hvert bo-område skal desuden i løbet af året arrangere "noget" for de øvrige. Eleverne har mødepligt til alle fællesarrangementer.

Eleverne har flere muligheder for beskæftigelse og aktiviteter: Tilsynslæreren har "base" i opholdsstuen og er til rådighed for samtaler og f.eks. spil af forskellig art. Skolen råder over billard, fodboldspil, motionsrum og idrætshal. Faglokalerne er tilgængelige for de elever, der har de tilhørende fag. Eleverne kan evt. færdiggøre ting, der er påbegyndt i undervisningen.

Kl. 21.00 serveres der te og boller i spisesalen. Der er mødepligt til dagens sidste mulighed for at være sammen.

Her afleverer man samtidig sin bærbare computere i et dertil indrettet aflåst skab.

Weekenderne afvikles efter samme princip. Men i praksis viser det sig, at tilsynslærerne ofte får skubbet til eleverne, så de (på skolens regning) kommer i svømmehal, biograf eller på udflugt. Skolen har en 15 personers bus, der evt. indgår i planlægningen.

På hverdagsaftener er 2 lærere på tilsyn ad gangen. I weekenderne er der normalt kun en tilsynslærer. Almindeligvis bliver l0 til 20 elever på skolen i weekenderne.

Året er delt op i fire perioder. I hver periode ændres skemaet en smule, og i hver periode vælger eleverne valgfag og minifag. I hver periode er der desuden en såkaldt anderledes uge. Her undervises der efter et anderedes skema. Ugerne er:

1. periode Læseugen. Som det fremgår af navnet handler læseugen om at læse. Vi låner en masse bøger om forskellige emner og i forskellige sværhedsgrader. Eleverne får mulighed for, igennem ro og tid, til at læse så meget som de kan i løbet af ugen. Træning af læsning og læsehastighed er væsentlige parametre for elevernes faglige løft.

2. periode Erhvervsugen/brobygning. Skolens 9. klasser arbejder med vejledning i Erhvervsugen. Ugen bliver planlagt af skolens vejledere, og hovedsigtet med ugen er at eleverne skal arbejde med deres portfolio og reflektere over hvilken ungdomsuddannelse de ønsker at i gang med efter grundskolen. Derudover byder ugen på besøg på relevante ungdomsuddannelsesinstitutioner og lokale arbejdspladser. Skolens 10. klasse-elever er i brobygning på ZBC i Slagelse. De har inden da valgt to ungdomsuddannelser som de gerne vil snuse til i henholdsvis to og tre dage.

3. periode Skilejren. Et af årets absolutte højdepunkter for eleverne er skilejren, som går til et skandinavisk lang. Her præsenteres eleverne for både langrend og slalom. Inden da har vi to temaonsdagen, hvor eleverne arbejder med det land vi skal besøge, de "træner langrend" og får styr på udstyret. Turen er en måde at styrke det forpligtende fællesskab igennem fysisk aktivitet og for mange elevers vedkommende at præsentere dem for snelandskabets mange glæder. 

4. periode Drama. Sidste anderledes uge er dramaugen, hvor eleverne hele ugen arbejder med et valgt teaterstykke. Alle elever skal på scenen, enten som skuespillere eller som del af den musikalske underholdning. hele ugen øves alle scener og eleverne medvirker også i scenografi, lys osv.. Det hele kulminerer i en forestilling fredag aften, hvor forældre og andre interesserede bliver inviteret. Også her handler ugen om at indgå i det forpligtende fællesskab, men også om at turde træde ud i noget, som måske er både ukendt og utrygt. Når man er ordblind og har svært ved ordene, så er det en stor kunst at lære en rolle på en uge, og turde stille sig frem og fremsige sine replikker. 

​​

Undervisning

Eleverne bliver præsenteret for et nogenlunde traditionelt skema. Et skema hvor der både er obligatoriske fag og valgfag. Skemaet følges i ca. 32 uger, årets resterende 9 uger fyldes ud med alternativ undervisning. Se under anderledes dage og de fire anderledes uger.

En stor del af skolens undervisning foregår på små hold med to lærere tilknyttet. 

9. klassetrin på Efterskolen Solbakken

Generelt:

Skolens 9. klassetrin er prøvefri.

I introugen bliver eleverne testet i dansk, engelsk og matematik. Eleverne fordeles herefter på to eller tre hold, hvor udgangspunktet for undervisningen i de tre fag elevernes faglige niveau. Det faglige niveau ligger typisk mellem 2.-7. klasse ved skoleårets start.

Der er to lærere tilknyttet alle danskholdene.

​Eleverne får lagt en mediepakke ind på deres bærbare pc’er når de starter, herunder CD-Ord.

Dansk

Overordnet set tager danskundervisningen udgangspunkt i kompetencemålene. Det vil sige, at vi arbejder hen imod, at eleverne efter endt 9. klassetrin i større eller mindre omfang behersker kompetencemålene efter 9. klasse. 

Der kan være meget stor forskel på elevernes faglige kunnen, når de starter på skolen. Deres faglige niveau er meget differentieret, og nogle elever behersker lige knapt kompetencemålene efter 2. klasse, mens andre elever typisk befinder sig et sted imellem kompetencemålene efter henholdsvis 4. og 7. klasse. ​​

Helt basalt handler det for mange af vores elever på 9. klassetrin om, at de ofte ikke besidder basale strategier for læring, og deres selvtillid i faget er meget lavt.

Ved at undervise eleverne på små hold og med to lærere tilknyttet holdet, stræber vi efter at støtte og vejlede hver enkelt elev til at tilegne sig og anvende relevante strategier til fortsat at forbedre deres faglige standpunkt.​

Fælles mål

Læsning: Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst.

Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation.

Fortolkning: Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster.

Kommunikation: Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer.

Evaluering

Test:

I løbet af året benytter vi skriftlige evalueringer til at dokumentere elevernes faglige udvikling.

Ved skolestart, til januar og slutningen af maj:

·​Afklaring af elevens faglige standpunkt i læsning, sprogforståelse, stavning, kommunikative evner samt skriftlig fremstilling

·​Afklaring af elevens bekendtskab med og brug af it-hjælpemidler

Elevudtalelser:

I november og slutningen af maj måned:

·​Skriftlig evaluering af elevens faglige standpunkt

·​Beskrivelse/begrundelse for eventuelt manglende faglig udvikling

·​Evaluering af elevens bekendtskab med og brug af it-hjælpemidler

Prøveeksamen sidst på året:

·​”Prøveeksamen” i mundtlig dansk. Eleverne arbejder med en synopsis, som de fremlægger for en lærer og en ”censor”

Fagene "Litteratur" og "OBU" ligger som en forlængelse af danskundervisningen. I "Litteratur" er skolens elever delt op i tre hold, og hvert hold mødes i skolens dagligstue. Her læses der højt af en ungdomsroman og derefter læser eleverne selv i deres frilæsningsbøger. Faget er en mulighed for eleverne at stifte bekendtskab med ny, dansk ungdomslitteratur og få en fælles referenceramme og oplevelse.

I "OBU" - som står for Ordblinde-undervisning - er eleverne også delt op i tre hold. OBU-undervisningen foregår i to af årets perioder og har en varighed af en time​ ugentligt. Undervisningen skal ses som et supplement til den daglige danskundervisning, hvor de forskellige metoder og strategier også skal indarbejdes, som naturligt redskab for eleverne.

Formålet med undervisningen er

- at bevidstgøre eleven omkring egne vanskeligheder - herunder hvad ordblindhed er, og hvilke faglige udfordringer eleven vil/kan opleve

- at holde eleven orienteret om hjemmesider, apps og grupper de kan følge, hvis de ønsker mere information om ordblindhed og hjælpemidler

- at forbedre elevens stavning og anvendelse af kompenserende hjælpemidler

- at vise metoder og strategier, der kan kompensere for elevens skriftsproglig vanskeligheder såvel i undervisningen som i hverdagen

Undervisningens indhold vil være en variation af oplæg og debat på klassen, afprøvning og anvendelse af kompenserende hjælpemidler og programmer samt konkrete opgaver fokuseret på at forbedre elevens skriftsproglige vanskeligheder, herunder fonologisk træning (lyd- og stavetræning).

Matematik

Skolen tilbyder ikke afgangsprøver i 9. klasse.

Eleverne på vores 9. klassetrin testes i den første skoleuge og fordeles derefter på to eller tre niveauer. Til hvert hold er tilknyttet to lærere.

Eleverne skal udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, så de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle og fremtidige daglig-, fritids-, uddannelses, arbejds- og samfundsliv.

Eleverne kommer med vidt forskellige forudsætninger i faget. Der tages udgangspunkt i elevernes faglige standpunkt, når undervisningen planlægges.

Overordnet mål

Igennem målrettet specialundervisning, støtte og vejledning at gøre eleverne klar til de faglige krav i 10. klasse.

Delmål

-​At indgive eleverne en tro på egne evner, og en forståelse af at opnåelse af faglige resultater ikke udelukkende handler om hvorvidt man er ordblind eller ej.

-​At undervise, støtte og vejlede eleverne i brugen af de relevante it-hjælpemidler

-​At understøtte elevernes faglige udvikling igennem niveaudelt undervisning

Dette sker bl.a. ved:

-​At udvide og understøtte elevernes faglige viden og brug af tal og algebra, geometri og måling

-​At understøtte og udvikle elevernes regnestrategier

-​At understøtte og udvikle elevernes generelle matematiske kompetencer, så de kan uddrage relevante oplysninger i enkelte matematikholdige tekster

-​At understøtte og udvikle elevernes kompetencer i forhold til former og algebraiske udtryk

I løbet af skoleåret benytter vi skriftlige evalueringer til at dokumentere elevernes faglige udvikling.

Ved skolestart:

·​Afklaring af elevens faglige standpunkt, mundtligt og skriftligt

·​Afklaring af elevens bekendtskab med og brug af it-hjælpemidler

Omkring 1. december:

·​Skriftlig evaluering af elevens faglige standpunkt, mundtligt og skriftligt

o​Beskrivelse/begrundelse for eventuelt manglende faglig udvikling

·​Evaluering af elevens bekendtskab med og brug af it-hjælpemidler

Skoleafslutning:

·​Prøveeksamen i skriftlig matematik.

·​Skriftlig evaluering og slutudtalelse vedr. elevens faglige standpunkt, mundtligt og skriftligt

o​Beskrivelse/begrundelse for eventuelt manglende faglig udvikling

Eleverne på 9. klassetrin befinder sig typisk på meget forskellige faglige niveauer. Ved at undervise eleverne på små hold og med to lærere tilknyttet holdet, stræber vi efter at støtte og vejlede hver enkelt elev til at tilegne sig og anvende relevante strategier til fortsat at forbedre deres faglige standpunkt.

Engelsk

​Alle eleverne testes i introugen i engelsk og fordeles derefter på fem hold, hvoraf de tre er arbejder prøveforberedende. 9. klassetrin elever som er dygtige til engelsk, kan følge undervisningen på et af de tre prøveforberedende hold, men kan naturligvis ikke gå til prøve i faget.

Overordnet mål med engelskundervisningen på 9. klassetrin er, så vidt det er muligt at gøre eleverne klar til de faglige krav i 10. klasse.

Undervisningen skal understøtte og udvikle:

-​Elevernes mundtlige og skriftlige kommunikation via læsning, grammatiske skriveøvelser og skriftlige opgaver

-​Elevernes viden om kultur og samfund i engelsktalende lande

Tysk

Målet med undervisningen i tysk i 9. klassetrin er at understøtte og udvikle elevernes kompetencer i mundtligt og skriftligt tysk. Og at give eleverne indsigt i og forståelse for tysksproget kultur og samfund.

Samfundsfag

Der undervises i samfundsfag på mange måder og i mange sammenhænge på Efterskolen Solbakken.

Samling

Alle skolens elever deltager i to samlinger om ugen, hvor vi ser Nyhederne sammen og debattere dagens emner. Samlingerne foregår hele året og giver en god mulighed for eleverne til at opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Vi stræber efter, at de igennem dialogen opnår kompetencer til aktivt at kunne og ville deltage i et demokratisk samfund.

Medborgerskab

Alle skolens elever undervises i Medborgerskab tre på hinanden følgende onsdage i starten af skoleåret.Undervisningen i Medborgerskab tager udgangspunkt i kompetencemålene i Fælles Mål:

-​Politik; eleverne kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger

-​Økonomi; eleverne kan tage stilling til økonomiske problemstillinger og handle i forhold til egen økonomi og samfundsøkonomien

-​Sociale og kulturelle forhold; eleverne kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger

-​Samfundsfaglige metoder; eleverne kan anvende samfundsfaglige metoder

Sociale medier

Alle eleverne deltager i to skoledage med undervisning i Sociale Medier. Målet med undervisningen er at give eleverne en kritisk tilgang til brugen af de sociale medier og en forståelse af ens egen rolle i forbindelse med brugen af medierne; f.eks. i forhold til egne billeder, mobning, stalking osv..

Kompetencedagen

Alle skolens elever deltager i vores Kompetencedag. Målet med undervisningen er igennem forskellige etiske og moralske dilemmaer at få eleverne til at tage stilling til egne holdninger og hvordan de spiller sammen med andres holdninger. Dertil kommer, at eleverne arbejder med forskellige samarbejdsøvelser, for at give dem en fornemmelse af, at vi alle indgår i et fællesskab.

Historie

Skolens 9. klassetrin undervises i faget historie. Målet med undervisningen er at give eleverne en sammenhængsforståelse af deres hverdags- og samfundsliv, samt at gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og historie.

Undervisningen tager udgangspunkt i kompetencemålene i Fælles Mål. Målet er at give eleverne kompetencer indenfor følgende område:

-​Kronologi og sammenhænge

-​Kildearbejde (kildekritisk fortolkning af fortiden)

-​Historiebrug (perspektivering af egne og andres historiske fortællinger i tid og rum)

Kristendom

Kristendomsundervisningen foregår i foregår i forlængelse af samlingerne og gives dermed til alle skolens elever.

Formålet med undervisningen i Kristendom tager udgangspunkt i at give eleverne viden og færdigheder til at forstå og forholde sig til religiøse emner og dimensioner.

Eleverne præsenteres igennem foredrag og debat for følgende områder:

-​Livsfilosofi og etik

-​Bibelske fortællinger

-​Kristendom

-​Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser

Idræt

Skolens elever har obligatorisk idræt og bevægelse hver dag. Dertil kommer, at vi har mange idrætsmæssige valgfag, som en stor del af vores elever tilvælger.

Skoleåret er delt op i 4 perioder.

De obligatoriske idrætsfag samt bevægelse består af:

-​Morgengåtur, ca. 1,5 km

-​Løb to gange ugentligt i 1. og 4. periode, og en gang om ugen i 2. og 3. periode. Året starter med løbeskole, hvor eleverne får lært de grundlæggende løbekompetencer. Herefter løber eleverne 3, 5 eller 7 km.

-​Valgidræt, hvor eleverne kan vælge imellem flere forskellige idrætsgrene.

Det overordnet formål med skolens idrætsundervisning er at give eleverne en alsidig idrætspraksis, og derigennem opleve glæde ved og lyst til at udøve idræt og udvikle forudsætninger for at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse i samspil med natur, kultur og det samfund og den verden, de er en del af. Dette understøttes i høj grad af skolens køkken, hvor eleverne undervises i fremstilling af mad fra råvarer til færdige retter, økologi, sundhed og trivsel.

Da skolens 9. klassetrin som bekendt er prøvefri, arbejder vi ikke med en skriftlig idrætsopgave som afslutning på skoleåret.

Naturfag

Geografi, Biologi samt Fysik/kemi

Målet med undervisningen i naturfagene er at udvikle elevernes naturfaglige kompetencer og dermed give dem indblik i, hvordan naturfagene bidrager til deres forståelse af omverdenen.

Eleverne skal igennem undervisningen opnå kompetencer indenfor følgende områder:

-​Undersøgelser; eleverne kan designe, gennemføre og evaluere egne små undersøgelser

-​Modellering; eleverne kan anvende og vurdere modeller

-​Perspektivering; eleverne kan perspektivere naturfagene til omverdenen og relatere indholdet i fagene til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse

-​Kommunikation; eleverne kan kommunikere om naturfaglige forhold

Drama/Leg og bevægelse

Drama-forløbet får sit liv som faget "Leg og bevægelse" i starten af skoleåret. Her bliver eleverne præsenteret for forskellige lege og øvelser, som bl.a. handler om at blive fortrolig med sin egen krop, men også om at røre andre, at have tillid til andre i forhold til f.eks. at turde lade sig falde i visheden om, at en kammerat fanger en. Tiltagende henover vinteren bliver øvelserne til egentlig forberedelse til forårets drama-uge, hvor eleverne arbejder med et teaterstykke. Øvelserne bliver til små scener, og der øves i forskellige skuespil-discipliner.

Det hele kulminerer som nævnt i dramaugen, som altid ligger i foråret. Her har alle elever en rolle at spille.

Sang

En gang om ugen synger eleverne sammen. To lærere forestår undervisningen, hvor eleverne bliver præsenteret for den danske sangskat. Når det er relevant fortælles også om baggrunden for sangen eller tekstens betydning.

Valgfag

Skolens år er delt op i fire perioder. I hver periode kan eleverne vælge et valgfag. Det varierer fra år til år hvilke valgfag, der udbydes, men der er altid valgfag indenfor de tre hovedområder: kreative valgfag, idrætsvalgfag samt såkaldt værkstedsvalgfag. Eleverne bliver fire gange om året præsenteret for de valgfag de kan vælge imellem, og derefter vælger de så de to eller tre fag, de gerne vil have. Formålet med valgfagene er at lade eleverne fordybe sig i et område, som de selv har valgt. Valgfagene er 3,5 time ugentlig, torsdag eftermiddag og fredag morgen. 

Minifag

Fire gange om året vælger eleverne et minifag. Det varierer fra år til år og fra periode til periode hvilke minifag, der udbydes. Faget er på 1,5 time og ligger mandag eftermiddag. Minivalgfagene giver eleverne mulighed for at vælge fag som f.eks. yoga, kagebagning, idræt. 

​Onsdage

Onsdagene er temadage. De fleste onsdage er der almindelig undervisning i dansk og matematik om formiddagen, og efter frokost går de forskellige temadage i gang. Nogle få gange er hele onsdagen afsat til teamdag, og i 2. periode er alle onsdagene afsat til naturfagsundervisning for 9. klasserne, mens 10. klasserne har Vau-timer (vejledning-arbejdsmarked-undervisning). 

Fordelingen af temadagene fremgår af årsplanen. 

Lektietime/lektiecafe

En aften om ugen er der lektietime, hvor eleverne sidder på deres danskhold og laver lektier. Her har de mulighed for at få hjælp af en lærer, men endnu vigtigere er, at de kan hjælpe hinanden. Som udgangspunkt er lektietimerne obligatoriske. Lektiecafe er frivillig, og er et tilbud til de elever, som ønsker ro og hjælp til lektierne udover det de kan nå i lektietimen. 

10. klasse

Skolens 10. klasser undervises prøveforberedende i dansk og matematik og eleverne går til afgangsprøven i fagene. Også her arbejder vi med små hold og to lærere tilknyttet.

Eleverne kan vælge at gå til prøver i engelsk. De kan desuden vælge imellem kun at gå til mundtlig prøve eller at gå til både mundtlig og skriftlig prøve.

Der tilbydes ikke undervisning i 2. fremmedsprog eller fysik/kemi i 10. klasse. 

Derudover er 10. klasse-eleverne i brobygning på ZBC i Slagelse og de laver en OSO-opgave. 

Vau (vejledning og arbejdsmarked)

I 2.periode arbejder 10. klasse desuden med de såkaldt vau-timer. Formålet med timerne er at give eleverne både gruppe-og individuel vejledning i forhold til deres valg af ungdomsuddannelse, samt give dem indblik i og forståelse for det arbejdsmarked nogle af dem snart skal ud at være en del af. Der er ofte inviteret relevante foredragsholdere til vau-timerne og der kan også være tale om et virksomhedsbesøg.

I de øvrige fag som valgfag, minifag, samling, sang osv. er eleverne blandet på tværs af årgang og hold. 

Send os en mail​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Besøg os på Facebook

​​Vurderet 4,6 / 5 stjerner på baggrund af 75 anmeldelser på Facebook

​Hvem er vi

Efterskolen Solbakken

CVR: 49015011