Indholdsplan

​Indholdet i de enkelte fag ses under deres egne faner.​

Grundlæggende oplysninger

I tidernes morgen - da skolen blev grundlagt i 1974 – fastlagde man følgende formål:

Institutionens formål er at drive efterskole for elever med

specifikke indlæringsvanskeligheder i dansk.

Værdigrundlaget bygger på skolens formål og undervisningen er derfor baseret på indlæring af grundfærdigheder i faget dansk. Det er skolens opgave at møde den enkelte elev med et individuelt tilpasset undervisningsforløb.

Undervisning i andre fag end dansk tager overalt udgangspunkt i, at elevgruppen har svært ved at læse sig til ny viden. Mange aktiviteter har derfor sit udspring i f.eks. fortælling, film og praktiske opgaver.

Optagelseskriterier​

Vi optager normalt-begavede unge med læse-og skrivevanskeligheder. Det betyder, at vi optager unge som er ordblinde; unge som har dyslektiske træk og unge med specifikke indlæringsvanskeligheder. Eleverne skal altså have faglige vanskeligheder i dansk og/eller matematik for at blive optaget på skolen.

Elever som søger optagelse skal igennem en optagelsessamtale. Skolen har et korps af lærere samt forstanderen, som gennemfører disse optagelsessamtaler. Vi holder løbende møder om de elever, der har søgt optagelse, og vurderer sammen deres egnethed.

Sammen med den afgivende skoles skolefaglige udtalelser på eleven, vurderer vi om eleven kan optages på skolen. Det er kun i de tilfælde at en elev har været visiteret til mere end 9 timers specialundervisning i folkeskolen (eller privat-fri-skole), at vi skal indhente en PPR-erklæring på eleven.

Vi optager elever løbende. I løbet af efteråret og vinteren har vi 4 informationsmøder, hvor ansøgere vil blive inviteret til skolen. Her vil man få en kort introduktion til skolen, en rundvisning af nogle af skolens elever samt en optagelses-samtale.

Vi reserverer en plads til eleven og man vil endelig besked om optagelse efter ca. to uger.

Hvis man ikke har mulighed for at deltage i et af skolens informationsmøder, eller man første senere på året bliver klar over, at en ordblindeefterskole kunne være en mulighed, sender man blot et ansøgningsskema og så vil I blive inviteret til en optagelsessamtale.

Vi optager elever mellem 14 og 17 år. 8. og 9. klasserne undervises sammen på to niveauer i dansk og matematik, og alle eleverne undervises sammen på 5 niveauer i engelsk. I alle øvrige fag (bortset fra nogle få i 2. periode) undervises eleverne sammen på kryds og tværs af klassetrin. Vi har et begrænset antal pladser til 8. klasseelever.

10. klasseeleverne undervises på 10. kl. niveau på to hold på ca. 12-15 elever på hvert og med to lærer tilknyttet.

Læs mere om optagelser her.

Elevgruppe

Skolens formål er ifølge vedtægterne at drive efterskole for normaltbegavede elever med specifikke indlæringsvanskeligheder i dansk. Dertil tilføjes i praksis at eleverne er ikke-adfærdsvanskelige. Der kan være mange grunde til, at man har vanskeligheder med at læse og skrive. Ofte er det et sammenfald af flere samvirkende faktorer i miljøet, undervisningen og personlighedsudviklingen.

Når man har gået 6-8 år i skole og hele tiden er blevet præsenteret for opgaver, man ikke kan løse, bliver man meget let fanget i en ond cirkel. Når en elev kun sjældent har succes i skolen, får han/hun ikke energi til at arbejde med fagene. Udviklingen går i stå, og så bliver der endnu længere til succesfulde oplevelser. Ofte vil eleven derfor have en meget lille selvtillid.

Inden en elev optages på Efterskolen Solbakken, sikrer vi os, at der er ressourcer til videre indlæring. Dette vurderes på baggrund af en grundig samtale med ansøgeren og ved at indhente oplysninger fra den afgivende skole.

Det skoleophold vi kan tilbyde, er et miljø, hvor der er sammenhæng mellem fagene og de øvrige elementer i hverdagen. Om den onde cirkel brydes, afhænger selvfølgelig også af eleven selv. Man skal være på et udviklingstrin, hvor man forstår, at et ophold på efterskolen er en ny chance.

Når alle formaliteter er på plads vil familien få besked om optagelsen og når gebyret er betalt, er kontrakten så at sige indgået. I gebyret på 2.000 kr. indgår 1.000 kr. som indsættes på en materialekonto. Herfra trækkes bl.a. et beløb til en mediepakke, hvori bl.a. CD-Ord indgår.

Udmeldelse i utide - uanset årsagen - koster 3.000,00 kr.

Overskydende elever placeres på en venteliste.

En søndag i maj måned holdes et formøde, hvor det nye hold for første gang ser hinanden. På dette møde får man en masse praktiske oplysninger, ser sine nye kammerater lidt an og præsenteres for skolens lærere og de fag, vi underviser i. Desuden prøver vi at føre en mere holdningspræget debat om muligheder og forventninger til et efterskoleophold.

De mange oplysninger er samlet i et lille skrift, der udleveres til alle og sendes til evt. fraværende forældre.

Årets gang

For at få hverdagen til at fungere, må eleverne deltage i praktiske arbejdsopgaver. Det er primært rengøring og madlavning. Tingene er selvfølgelig sat i system, så eleverne helt klart ved, hvad der skal laves og hvornår. Udenfor skematiderne drejer det sig om ca. l times arbejde pr. uge. Eleverne får tildelt et område på skolen, som de 10 minutter hver dag har ansvaret for ser ordentligt ud.

Lærerne sørger for, at der er indhold i undervisningstiden. I elevernes fritid er det derimod tanken, at eleverne selv er ansvarlige for, at tiden anvendes fornuftigt. Man må lære at strukturere sin egen fritid.

De tilsynshavende lærere er tilstede blandt eleverne og står naturligvis til rådighed som konsulenter og hjælpere i forbindelse med initiativer fra elevside. Ofte kan en lærer ikke dy sig for at starte en eller anden aktivitet. Eksempelvis bliver skolens hal og fodboldbane brugt flittigt og dagligstuen er mødestedet for mange af eleverne i løbet af aftenen. Men aftenerne er som udgangspunkt frie. Aften sluttes af med aftente og boller eller kage (hvis nogle af eleverne har været igang i køkkenet).

Der afvikles dog flere fællesarrangementer i årets løb. Det kan være udflugter, foredrag og fester. Omfanget af disse er delvist afhængigt af elevernes forespørgsler på f.eks. fællesmøder. Hvert bo-område skal desuden i løbet af året arrangere "noget" for de øvrige. Eleverne har mødepligt til alle fællesarrangementer.

Eleverne har flere muligheder for beskæftigelse og aktiviteter: Tilsynslæreren har "base" i opholdsstuen og er til rådighed for samtaler og f.eks. spil af forskellig art. Skolen råder over billard, fodboldspil, motionsrum og idrætshal. Faglokalerne er tilgængelige for de elever, der har de tilhørende fag. Eleverne kan evt. færdiggøre ting, der er påbegyndt i undervisningen.

Kl. 21.00 serveres der te og boller i spisesalen. Der er mødepligt til dagens sidste mulighed for at være sammen.

Her afleverer man samtidig sin bærbare computere i et dertil indrettet aflåst skab.

Week-enderne afvikles efter samme princip. Men i praksis viser det sig, at tilsynslærerne ofte får skubbet til eleverne, så de (på skolens regning) kommer i svømmehal, biograf eller på udflugt. Skolen har en 15 personers bus, der evt. indgår i planlægningen.

På hverdagsaftener er 2 lærere på tilsyn ad gangen. I week-enderne er der normalt kun en tilsynslærer. Almindeligvis bliver l0 til 20 elever på skolen i weekenderne.

​​

Undervisning

Eleverne bliver præsenteret for et nogenlunde traditionelt skema. Et skema hvor der både er obligatoriske fag og valgfag. Skemaet følges i ca. 32 uger, årets resterende 9 uger fyldes ud med alternativ undervisning. Se under anderledes dage og de fire anderledes uger.

En stor del af skolens undervisning foregår på små hold med to lærere tilknyttet. 

Send os en mail​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Besøg os på Facebook

​​Vurderet 4,6 / 5 stjerner på baggrund af 75 anmeldelser på Facebook

​Hvem er vi

Efterskolen Solbakken

CVR: 49015011